Ohm

Ohm, zkráceně, je měření univerzálního systému jednotek (SI) používané k měření elektrického odporu. Vyjadřuje se odporem v obvodu přenášejícím proud jednoho ampéru, je-li podmíněn potenciálním rozdílem jednoho voltu. V souvislosti s praxí rané telegrafie byly vyvinuty různé experimentálně odvozené jednotky elektrického odporu, včetně ohmů.


Ohmův zákon

Měření Ohm je pojmenováno na počest německého fyzika a matematika 19. století Georga Simona Ohma. Jako učitel na škole objevil to, co je nyní známé jako Ohmův zákon, zákon, který říká, že odpor se rovná poměru potenciálního rozdílu (napětí) k proudu a ohm, volt a ampér jsou příslušné základní jednotky používané univerzálně pro vyjádření množství. Jednoduše řečeno, elektrický proud je úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu. Ohmův zákon se hojně používá v elektronických vzorcích a výpočtech.

Ohm vyjádřil svůj objev ve formě jednoduché rovnice, která popisuje vzájemné vztahy napětí, proudu a odporu:

E = IR

Napětí (E) se rovná proudu (I) vynásobenému odporem (R). Pro řešení proudu nebo odporu lze rovnici manipulovat do dvou variant:

I = E / R

R = E / I

Používání Ohmova zákona

K řešení jednoduchých problémů s okruhy lze použít Ohmův zákon. Například pokud má obvod rezistory v sérii s odpory 5 a 10 a napětí na prvním rezistoru se rovná 4 napětí, najdete proud procházející druhým rezistorem a napětí na stejném rezistoru pomocí tři varianty Ohmova zákona.